Hauptmenue
© EM TEST 2020
Zjawiska

ZJAWISKO EMC

Zjawisko zdarzeń elektromagnetycznych

Zjawiska zakłóceń elektromagnetycznych podzielone są na dwie grupy, zgodnie z drogą ich rozprzestrzeniania się. W przypadku zakłoceń przenoszonych w powietrzu (próżni lub dowolnym innym dielektrycznym ośrodku), mówimy o zakłóceniach radiowych, podczas gdy zakłócenia rozprzestrzeniające się po przewodach nazywane są zakłóceniami przewodzonymi.

Zakłócenia radiowe

Stacjonarne i przenośne nadajniki radiowe (pole elektryczne)
Zarówno stacjonarne nadajniki wysokiej mocy, jak i przenośne Walkie-Talkie lub urządzenia telekomunikacyjne, używane w pobliżu systemów lub urządzeń, prowadzą do powstania niekontrolowanego obciążania wrażliwych układów elektronicznych przez fale elektromagnetyczne.
Zjawisko: Długotrwałe zakłócenia elektromagnetyczne wąskiego pasma (modulowane).
Norma: IEC/EN 61000-4-3

Przewody zasilające prądem wysokiego napięcia (pole magnetyczne)
W bezpośrednim otoczeniu tych przewodów może dochodzić do powstawania silnych pól magnetycznych, powodujących powstawanie zakłóceń w innych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych..
Zjawisko: Długotrwałe wąskopasmowe zakłócenia elektromagnetyczne o częstotliwości 162/3Hz lub 50/60Hz.
Norma: IEC/EN 61000-4-8

Pośrednie oddziaływanie wyładowań atmosferycznych (zmienne pole magnetyczne)
Uderzenia piorunów w stacje przekaźnikowe wysokiego napięcia powodują powstawanie silnych pól elektromagnetycznych, które mogą doprowadzać do indukowania się prądów wysokiego napięcia w sieciach niskiego napięcia. Z powodu rozległości okablowania może dochodzić również do uszkodzeń w sieciach telekomunikacyjnych.
Zjawisko: Napięcia powyżej 10 kV, natężenia powyżej 100 amperów, wysokoenergetyczne impulsy o czasie powstawania rzędu mikrosekund.
Norma: IEC/EN 61000-4-9


w górę

Zakłócenia przewodzone

Szybkie elektryczne impulsy prądu powstającego wskutek samoindukcji podczas wyłączania odbiorników (zaburzenia typu Burst)
Norma ta dotyczy zaburzeń elektromagnetycznych powstających podczas szybkich zmian napięcia i natężenia prądu w obwodzie. Powstają one podczas włączania i wyłączania urządzeń, może im towarzyszyć iskrzenie pomiędzy mechanicznie rozłączanymi stykami.
Parametr: Szerokopasmowe zakłócenia impulsowe, czas powstawania rzędu kilku nanosekund, mały ładunek energetyczny i wysoka częstotliwość powtórzeń.
Norma: IEC/EN 61000-4-4

Włączanie i wyłączanie induktywnych lub pojemnościowych odbiorników do sieci głównej
Włączanie/wyłączanie wysoko indukcyjnych lub pojemnościowych odbiorników zasilanych z sieci niskiego napięcia wywołuje (zgodnie z kategorią instalacyjną) powstawanie wysokoenergetycznych impulsów zakłóceniowych o szerokim zakresie napięć.
Zjawisko: Napięcie rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, natężenie rzędu kilkudziesięciu kiloamperów; wysokoenergetyczne impulsy o czasach powstawania i trwania rzędu mikrosekund.
Norma: IEC/EN 61000-4-5

Wyładowania atmosferyczne (uderzenia piorunów)
Uderzenia piorunów w instalacje zasilające wysokiego napięcia doprowadzają do powstawania zakłóceń w systemach zasilania niskiego napięcia. Wskutek sprzężenia, zakłócenia te mogą przedostawać się do magistrali przenoszących dane, połączeń peryferyjnych i innych instalacji kablowych wykorzystywanych w przemyśle.
Zjawisko: Napięcie rzędu kilkudziesięciu kilowoltów, natężenie rzędu kilkudziesięciu kiloamperów; wysokoenergetyczne impulsy o czasach powstawania i trwania rzędu mikrosekund.
Norma: IEC/EN 61000-4-5 

Utrata zasilania
Wskutek błędów w budowie sieci zasilającej bądź samej instalacji, lub z powodu nagłych, dużych zmian obciążenia może dojść do powstawania krótkotrwałych spadków bądź zaników napięcia. W niektórych przypadkach może dochodzić do powstawania kilku następujących po sobie zakłóceń. Zmiany napięcia wywoływane są przez podłączone do systemu zasilającego odbiorniki o ciągle zmieniającym się oporze.
Zjawisko: Występowanie zakłóceń tego rodzaju jest przypadkowe, ich charakterystyka określona jest na podstawie odchyleń napięcia i czasu trwania.
Norma: IEC/EN 61000-4-11

Wyładowania elektrostatyczne
Wyładowanie elektrostatyczne występuje wtedy, gdy natężenie pola elektrycznego pomiędzy dwoma obiektami przekroczy wytrzymałość elektryczną powietrza pomiędzy nimi. Wyładowanie jest skomplikowanym procesem, obejmującym lokalny przeskok ładunku, sprzężenie pomiędzy obiektami w pobliżu pola elektromagnetycznego, prąd indukcyjny płynący w jednym z obiektów, będący skutkiem przeskoku ładunku (i przenoszący go), jak również energię pola elektromagnetycznego wypromieniowaną przez obiekt będący odbiornikiem ładunku oraz łuk elektryczny towarzyszący wyładowaniu. Wszystkie wymienione zjawiska mogą prowadzić do zakłócenia funkcji urządzenia lub w niektórych przypadkach nawet do powstawania uszkodzeń.
Zjawisko: Największy wpływ wywierany jest przez prąd wyładowania (< 100 A, < 30 kV) z czasem powstawania impulsów rzędu nano- a nawet pikosekund.
Norma: IEC/EN 61000-4-2

Zakłócenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwościach radiowych
Przewodzone zakłócenia o częstotliwościach radiowych związane są z występowaniem nadajników emitujących sygnał na częstotliwościach radiowych i oddziaływują na połączenia kablowe takie jak połączenia zasilające, sygnałowe i uziemiające pomiędzy podzespołami urządzenia elektrycznego lub elektronicznego.
Zjawisko: Sygnał zakłócający jest modulowany amplitudowo lub impulsowo z typową częstotliwością pomiędzy 9kHz a 80MHz, z występującymi sporadycznie wzrostami do 230MHz.
Norma: IEC/EN 61000-4-6

Emisja prądów harmonicznych
Wraz z rosnącą liczbą elektronicznych zasilaczy, które znalazły szerokie powszechne zastosowanie w urządzeniach, potrzeba redukcji emisji harmonicznych prądów zasilających staje się coraz bardziej istotna. Przedsiębiorstwa dostarczające prąd zasilający podejmują ogromne wysiłki, aby utrzymać harmoniczne prądu na niskim poziomie, ponieważ prądy harmoniczne prowadzą do niepożądanych obciążeń infrastruktury energetycznej. Dotyczą one zarówno jakości jak również trwałości systemu energetycznego. Parametry: Harmoniczne prądów zasilających mierzone są do 40-tej harmonicznej podstawowej częstotliwości sieci. W zależności od rodzaju odbiornika znajdują zastosowanie ustalone dopuszczalne wartości graniczne emisji.
Normy: IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-12

Zmiany i zapady napięcia, migotanie
Podczas kompletnego cyklu roboczego urządzenia może dochodzić do nagłych spadków lub wzrostów napięcia, jego zaniku lub XXX. Ich rezultatem jest pogorszenie się jakości zasilania. XXX jest możliwe do zaobserwowania gołym okiem, jego rezultatem jest przygasanie żarówek na krótkie okresy czasu. W celu zminimalizowania występowania tych zjawisk, wprowadzono ograniczenia wpływu zmiany przenoszonego ładunku w publicznych systemach zasilających.
Normy: IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 61000-3-11


w górę

Zjawisko dodatkowe - EMC w pojazdach

Oprócz wyżej wymienionych najważniejszych podstawowych zjawisk związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną, dla wyspecjalizowanych systemów elektrycznych i elektronicznych, takich jak samochody, istnieje wiele dodatkowych wymogów dotyczących EMC. Ich przyczyną jest fakt, że wewnątrz samochodu znajduje się bardzo wiele różnych podzespołów i komponentów, które z jednej strony same mogą wywoływać zakłócenia, a z drugiej są na te zakłócenia narażone. Niektóre z procesów zachodzących wewnątrz samochodów odpowiadają tym wymienionym w normach IEC, inne są charakterystyczne właśnie dla samochodów. Każdy z producentów z branży motoryzacyjnej posiada własne wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej zarówno dla zakłóceń przewodzonych, jak i radiowych oraz własne metody badania emisji promieniowania elektromagnetycznego. Wewnętrzne wymagania dotyczące produkcji zastępują krajowe i międzynarodowe normy dla pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej w pojazdach (np. ISO7637, SAE J1113, JASO).

w górę

ZJAWISKO EMC

Więcej pytań?

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania prosimy o kontakt przez e-mail. Chętnie Państwu pomożemy.

Kontynuując korzystanie z tej strony zgadzasz się na naszą politykę prywatności i plików cookie.

Więcej informacji